ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η “Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Λαών με Αρχαίο Πολιτισμό - ΑΡΜΟΝΙΑ” 
ΕΛ.Ε.ΜΕ.Λ.Α.Π. ΑΡΜΟΝΙΑ,
ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του έτους 2012 από το μεράκι των επτά (7) ιδρυτικών της στελεχών για την μελέτη της Πολιτισμικής Ιστορίας λαών που, από αρχαιοτάτων χρόνων, κατάφεραν να αναπτύξουν πολιτισμό υψηλής στάθμης και να συνεισφέρουν με αυτόν στην εξέλιξη του ανθρωπίνου γένους, ανταλλάσοντας τη Γνώση που ανέπτυσαν και κατείχαν.

Ειδικότερα,  η εταιρεία έχει ως σκοπό της:
1. Την μελέτη Αρχαίων Πολιτισμών από το έτος 5.000 π.Χ. και εντεύθεν.
2. Τη σύγκριση των πολιτισμών αυτών και τη μελέτη κοινών πολιτισμικών αξιών και θεμάτων.
3.  Την σχέση και αλληλοεπίδραση των κοινών πολιτισμικών δεδομένων διαφορετικών λαών με τον Ελληνικό Αρχαίο Πολιτισμό.
4. Τη διερεύνηση της σύστασης του λαϊκού εκείνου στοιχείου που αποδίδει τον Πολιτισμό σε ένα λαό,
5. Την συνεργασία και ανταλλαγή αποτελεσμάτων και εμπειριών με αντίστοιχους οργανισμούς και εταιρείες που εδρεύουν στο εξωτερικό,
6. Την διατήρηση, προώθηση, προβολή, και διάδοση μεταξύ των μελών της εταιρείας και του ευρύτερα ενδιαφερόμενου κοινού, των πολιτιστικών και ιστορικών αξιών και παραδόσεων του κάθε λαού.

Τέλος,
7. την υλοποίηση σειράς δραστηριοτήτων πολιτιστικού περιεχομένου σε συνεργασία με πνευματικούς και επιστημονικούς φορείς, οργανώσεις, ενώσεις, και με κάθε μορφωτικό φορέα Ελληνικό ή Αλλοδαπό ώστε να διευρυνθεί το μελετητικό και γνωστικό έργο.

No comments:

Post a Comment